Hot Forging Hydraulic Press

  • Hot Forging Hydraulic Press

    Hot Forging Hydraulic Press

    ການປອມແປງຮ້ອນແມ່ນປະຕິບັດຢູ່ຂ້າງເທິງອຸນຫະພູມການກວດສອບໂລຫະຄືນ ໃໝ່. ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດປັບປຸງຄວາມເປັນປລາສຕິກຂອງໂລຫະໄດ້, ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບພາຍໃນຂອງເຄື່ອງເຮັດວຽກແລະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະແຕກ. ອຸນຫະພູມສູງຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຜິດປົກກະຕິຂອງໂລຫະແລະຫຼຸດຜ່ອນໂຕນຂອງເຄື່ອງຈັກປອມ.